Кіру

дест

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ДЕСТРУКТИВНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕЧЕНИЙ!

Деструктивные религиозные течения представляют угрозу общественной безопасности, институту брака и семьи, физическому и психическому здоровью человека.

Их приверженцы:

-               отрицают национальные ценности, традиции и обычаи всех этносов, проживаюших в Казахстане (в т.ч. празднование Наурыза, национальные обряды «бет ашар», «сәлем салу», чтение Корана по усопшим и др.);

-               агрессивно настроены к светским государствам, светскому образу жизни;

-               проявляют неуважение к государственым праздникам и государственым символам;

-               не признают мазхабы (религиозные школы, укоренившиеся в Центральной Азии и других регионах мусульманского мира), в том числе ханафитский мазхаб, которого придерживается большинство мусульман Казахстана;

-               считают последователей традиционного для Казахстана ислама отступниками от веры, проявляют нетерпимость к представителям других религий и людям, не исповедующим никакой религии;

-               агрессивно настроены к современным видам культуры и искусcтва (музыка, балет, изобразительное искусство и др.);

-               отказываются исполнять обязанности, установленные  законодательством (служение в армии, получение обязательнного среднего образования и др.);

-               отказываются от отдельных видов медицинских процедур (переливание крови, вакцинация, трансплантация органов и др.);

-               призывают не посещать отдельные учебные предметы, ведущиеся в организациях образования (биология, физическая культура, пение, рисованиеи др.).

Комитет по делам религий МДРГО РК

ДЕСТРУКТИВТІ ДІНИ АҒЫМДАРДАН

САҚ БОЛЫҢЫЗ!

Деструктивті діни ағымдар қоғамдық қауіпсіздікке, неке және отбасы институтына, адам денсаулығына қатер төндіреді.

Олардың жақтастары:

-                    Қазақстанда тұратын барлық этностардың ұлттық құндылықтары мен салт-дәстүрлерін (Наурыз мейрамын тойлауды, қазақ халқының «бет ашар», «сәлем салу» салттарын, өмірден озған жандарға Құран бағыштауды және т.б.) жоққа шығарады;

-                    зайырлы мемлекеттерге және зайырлы өмір сүру салтына қарсылық танытады;

-                    мемлекеттік рәміздерді және мемлекеттік мерекелерді құрметтемейді;

-                     мазхабтарды (Орталық Азияда және мұсылман әлемінің басқа да аймақтарында орныққан діни мектептерді), оның ішінде Қазақстанның көпшілік мұсылмандары ұстанатын ханафи мазхабын жоққа шығарады;

-                     дәстүрлі исламды ұстанатын мұсылмандарды күпірлік жасайды да айыптайды, өзге діндердің өкілдері мен дінді ұстанбайтын адамдарға төзімсіздік танытады;

-                    заманауи мәдениет және өнер түрлеріне (музыка, балет, бейнелеу өнері және т.б.) өшпенділік танытады;

-                    заңда белгіленген міндеттерді (әскерде қызмет ету, міндетті орта білім алу және т.б.)орындаудан бас тартады;

-                    медициналық рәсімдердің кейбір түрлерінен (қан құю, вакцинация, ағза мүшелерін трансплантациялау және т.б.) бас тартады;

-                    білім мекемелеріндегі жекелеген пәндерге (биология, дене шынықтыру, ән-күй, сурет салу және т.б.) қатыспауға шақырады.

      

ҚР ДІАҚМ Дін істері комитеті